Algemene Voorwaarden

inzake Fietsendrager-verhuur 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN,
betreffende de huur en verhuur van een Fietsendrager.

 1. Artikel 1
 1. De verhuurder (Fietsendrager-verhuur) verplicht zich een fietsendrager zijn bedrijfsvoorraad in een goede staat af te leveren aan de huurder op het afgesproken tijdstip en op de afgesproken plaats.
 2. De huurder verplicht zich alsdan en aldaar aanwezig te zijn en die fietsendrager in ontvangst te nemen en zich ervan te overtuigen dat deze in goede staat is.
 3. De huurder verplicht zich na afloop van de huurperiode de fietsendrager in dezelfde staat als bij ontvangst in te leveren op de plaats en op het tijdstip zoals is overeengekomen met de verhuurder.
 4. Artikel 2
 1. De huurder is na ontvangst van de fietsendrager aansprakelijk voor alle schade ten gevolge van diefstal of verdwijning van de fietsendrager en deze dient ook aangifte te doen bij de politie.
 2. De huurder is eveneens aansprakelijk voor alle overige schade aan de fietsendrager , hoe dan ook genaamd en hoe dan ook veroorzaakt, ongeacht of deze het gevolg is van schuld van de huurder dan wel van derden.
 3. De huurder verplicht zich de hieruit voortvloeiende kosten van vervanging van de gehele fietsendrager resp. van de beschadigde onderdelen alsmede van herstelling en/of reparatie naar de redelijke inschatting van de verhuurder uiterlijk op het overeengekomen inlevertijdstip van de fietsendrager contant aan de verhuurder te voldoen.
 4. De verhuurder heeft de fietsendrager niet verzekerd. De huurder dient zelf zorg te dragen voor de (alle) door hem gewenste of wettelijk verplichte verzekering(en).
 5. Verhuurder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor met of door de gehuurde fietsendrager aan derden of aan de huurder veroorzaakte schade.
 6. Artikel 3
 1. De huurder is bij inlevering een contante vergoeding verschuldigd van 5,- per verstreken heel uur .
 2. Indien de huurder de fietsendrager  inlevert n het overeengekomen tijdstip en n de dag van inlevering is hij alsdan een vaste contante vergoeding verschuldigd van 25,- per dag.

 

 1. Artikel 4
 1. De huurder is een borg verschuldigd, geheel te voldoen vr of bij aanvang van de verhuurperiode, van 50,- per fietsendrager. Huurder dient zich te kunnen legitimeren d.m.v. een geldig paspoort, geldige identiteitskaart of geldig rijbewijs en ontvangt daarna een kwitantie inzake de betaalde borg. Bij inlevering van de fietsendrager  en inlevering van de huurovereenkomst de huurder de borg terug.
 2. De verhuurder brengt bij de uitbetaling van de borg nog openstaande bedragen wegens huur, schade of anderszins in mindering.
 3. Artikel 5
 1. De huurder zal de door hem gehuurde fietsendrager als een goed huisvader verzorgen en deze overeenkomstig zijn bestemming gebruiken.
 2. Artikel 6
 1. De huurrechten zijn geheel noch niet overdraagbaar aan derden. Het is de huurder niet toegestaan de fietsendrager aan derden in onderhuur of in (tijdelijk) gebruik af te staan.
 2. Artikel 7
 1. Bij annulering van de overeenkomst binnen 1 maand vr het begin van de huurperiode brengt de verhuurder 25% van de huurprijs in rekening. Bij annulering binnen 1 week vr het vorengenoemde tijdstip wordt 50% van de huurprijs in rekening gebracht.
 2. Artikel 8
 1. De huurperiode van een dag duurt van 9 uur tot 18 uur.
 2. Artikel 9
 1. Bij overmacht, verschil van mening of onduidelijkheid over deze Voorwaarden en Bepalingen zal de in alle redelijkheid te nemen beslissing door de verhuurder bindend zijn.

 

 

Home